Reglement

Elke deelnemer aan De Grote Verkeerscup aanvaardt onderstaande voorwaarden, en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde).

Artikel 1: principe

De Grote Verkeerscup 2018 is een sensibiliserende wedstrijd van de VSV, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen. De organisator heeft steeds het recht het wedstrijdreglement van De Grote Verkeerscup 2018 te wijzigen.

Artikel 2: wie kan deelnemen

Deelnemen aan de wedstrijd is mogelijk voor iedereen met een officiële verblijfplaats in België. Iedere deelnemer mag slechts met 1 e-mailadres deelnemen aan de wedstrijd. Enkel meerderjarige deelnemers kunnen prijzen winnen. De deelnemer verleent de VSV het recht de juistheid van de door hem opgegeven identiteitsgegevens (naam, voornaam, straat, huisnummer, postcode, gemeente, e-mailadres) te controleren in het belang van de wedstrijd en om fraude te voorkomen. Wanneer zou blijken dat de door de deelnemer opgegeven informatie niet correct is, heeft dit onmiddellijke uitsluiting tot gevolg.

De werknemers van de VSV en hun familieleden tot in de 2de graad komen niet in aanmerking voor prijzen. Hetzelfde geldt voor de medewerkers van de bedrijven en partnerorganisaties die betrokken zijn bij het inhoudelijke aspect van De Grote Verkeerscup.

Artikel 3: hoe deelnemen

Deelnemen aan de wedstrijd is gratis, en kan alleen online op www.degroteverkeerscup.be. De wedstrijd start op 18 oktober 2018 om 00.00 uur en wordt afgesloten op 18 november 2018, om 23.59 uur.

Artikel 4: wedstrijdverloop

Alvorens de wedstrijd te starten, moet de deelnemer zijn e-mailadres opgeven.

De deelnemer selecteert uit de keuzelijst één van de 24 voetbalclubs uit 1A of 1B waarvoor hij speelt (en waarvan hij eventueel een prijs wil winnen).

De quiz kan gespeeld worden in het Nederlands of het Frans. De deelnemer kan de taal kiezen.

Vervolgens krijgt de deelnemer 15 meerkeuzevragen. Die vragen hebben betrekking op verkeers- en mobiliteitsgerelateerde onderwerpen. Antwoorden kan door telkens 1 van de 3 antwoordmogelijkheden aan te klikken. Meteen na het beantwoorden van de vraag krijgt de deelnemer te zien of zijn antwoord juist of fout was, met de bijhorende feedback. Door te klikken op ‘volgende vraag’ gaat hij over naar de volgende vraag. De vragen worden willekeurig gekozen uit een ruime vragenpool. Elke deelnemer heeft dus een 'persoonlijke' wedstrijdquiz die kan verschillen van die van andere deelnemers. Elke vraag moet beantwoord worden binnen een tijdslimiet van 40 seconden. De tijd wordt aangegeven met een aflopende timer. Wordt de tijdslimiet overschreden, dan wordt de vraag als onbeantwoord (en dus fout) beschouwd.

Na het beantwoorden van alle wedstrijdvragen, krijgt de deelnemer zijn totaalscore te zien. Deelnemers die kans willen maken op de prijs:

  1. moeten minstens 11/15 halen;

  2. moeten hun registratie vervolledigen met de volgende gegevens: naam, voornaam, straat, huisnummer en gemeente. Het opgeven van valse, foutieve of onvolledige gegevens, zal de deelnemer elke kans op een prijs ontnemen;

  3. moeten de tweeledige schiftingsvraag volledig beantwoorden.

Elke deelnemer mag slechts met 1 e-mailadres, dat hem toebehoort, deelnemen aan de wedstrijd. Bij vermoeden van identiteitsvervalsing kan een quizzer uitgesloten worden van de wedstrijd en het recht op een prijs.

Iedere speler kan zo vaak deelnemen als hij wil en kan zo zijn score verbeteren. De beste score van al zijn spelkansen wordt definitief geregistreerd en telt mee in de eindranking. De deelnemer kan vrijblijvend zijn score delen via Facebook of Twitter.

Door te klikken op ‘klassement’ kan de deelnemer het klassement bekijken van alle voetbalclubs.

Artikel 5: schiftingsvraag

De tweeledige schiftingsvraag voor De Grote Verkeerscup 2018 luidt als volgt:

  1. Hoeveel unieke deelnemers zullen op zondag 18 november 2018 middernacht De Grote Verkeerscup volledig hebben uitgespeeld (in alle beschikbare talen) ?

  2. Hoeveel van hen behaalden 11/15 of meer?

Het antwoord op de 1ste schiftingsvraag bepaalt je plaats in de rangschikking van de winnaars. Bij ex aequo wordt gekeken naar het antwoord op de 2de schiftingsvraag.

Artikel 6: toekenning en verdeling van de prijzen

De VSV vraagt de deelnemers hun volledige gegevens op te geven om deze praktische afhandeling mogelijk te maken. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van correcte identiteits- en adresgegevens. Na het afsluiten van de wedstrijd op 18 november 2018 zullen deze gegevens niet meer worden aangepast door de VSV. Prijzen worden éénmalig op naam verzonden naar het adres dat door de deelnemer is opgegeven. De VSV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke blijven van partners of bpost met betrekking tot defecten en tekortkomingen aan of het niet afleveren van de prijzen. De VSV zal niet verplicht zijn, mocht de leverancier in gebreke blijven op dit vlak, een andere prijs te overhandigen. De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

Het toekennen van de prijzen gebeurt door de VSV en ligt niet ter discussie. Per voetbalclub zijn eenzelfde aantal prijzen voorzien. De prijzen worden toegekend volgens de plaats in de eindrangschikking van de winnaars. Een winnaar wint een prijs van de voetbalclub waarvoor hij speelde.

Artikel 7: kennisgeving van de resultaten

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht door de VSV, zo snel mogelijk na 18 november 2018.

Artikel 8: algemene bepalingen

Over de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd, telefonisch noch schriftelijk.

De VSV is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen tijdens deze wedstrijd, die buiten haar wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden gecontroleerd door de VSV. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat zijn software en hardware beschermd zijn en goed functioneren. De VSV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, ten gevolge van overmacht, geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast te worden, ongeacht de reden voor zulke aanpassing.

In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de VSV zich uitdrukkelijk het recht om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten.

Door deelname aanvaardt de deelnemer onverkort het reglement De Grote Verkeerscup 2018, en verbindt hij zich ertoe zich onvoorwaardelijk neer te leggen bij de beslissingen van de jury en de wedstrijdleiding. Beroep daartegen is niet mogelijk.

Een exemplaar van dit reglement De Grote Verkeerscup 2018 kan gedurende de wedstrijdperiode geraadpleegd worden op de website www.degroteverkeerscup.be.

Lees hier onze volledige privacy policy.

 

Partners: Nieuwsblad DATS 24 Joe
De Grote Verkeerscup 2016

Uw browser is verouderd. Hij heeft bekende veiligheidsissues en kan niet alle mogelijkheden weergeven van deze of andere websites.
Lees hier meer over hoe uw browser te upgraden